Том 30 (69) № 5

Том 30 (69). № 5, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бутирін Є.О.
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА КОРОЛІВСТВА ПОЛЬСЬКОГО В XIV–XVI СТ.

Ганьба О.Б.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ОКРЕМИХ ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Завгородній В.А.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗАХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В МЕЖАХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ РІШЕНЬ СТРАСБУРЗЬКОГО СУДУ РАДИ ЄВРОПИ

Козланюк В.К.
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ «МАЄСТАТА ГОСУДАРЄВА» ЯК ВИД ДЕРЖАВНИХ ЗЛОЧИНІВ ЗА «ПРАВАМИ, ЗА ЯКИМИ СУДИТЬСЯ МАЛОРОСІЙСЬКИЙ НАРОД» 1743 Р.

Осауленко А.О.
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ОСНОВ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ 2003–2005 РОКІВ

Сонько Я.В.
ДОГОВОРИ З РІЧЧЮ ПОСПОЛИТОЮ У ФОРМУВАННІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Цвєткова Ю.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН В ЕДИКТАХ РИМСЬКИХ ІМПЕРАТОРІВ IV–VI СТ.

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Косілова О.І.
ПРАВО ПОЛІТИЧНОЇ СПІВУЧАСТІ ГРОМАДЯНИНА ЯК ЧЛЕНА ДЕМОКРАТИЧНОЇ СПІЛЬНОТИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Гусєв О.Ю.
ПИТАННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Дмитришин В.С.
ПЕРЕДАННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА «ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

Добкіна К.Р.
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ЗА ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УСРР 1924 РОКУ

Олдак Т.В.
СПЕЦИФІКА ЦИВІЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА ОКРЕМИМИ СПОРАМИ ЧИСЕЛЬНИХ ГРУП ОСІБ

Панова Л.В.
ДО ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ

Панченко С.В.
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО ДОГОВІРНОГО ПРАВА

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Бочков П.В.
О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Ковалишин О.Р.
ПРАВОВІ ЗАПОЗИЧЕННЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ

Никифорчук М.І.
ЧАСОВІ ДЕФІНІЦІЇ У ПРОЦЕДУРАХ ЩОДО ПЕРЕГЛЯДУ ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВ

Щупаківський Р.В.
ІНСТИТУТ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Костюченко О.Є., Черняк Я.В.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ В УКРАЇНІ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Михайський О.Є.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ВИДОБУВАННЯ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бондаренко Т.Б.
ЮРИДИЧНИЙ ЗМІСТ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА ЙОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Гуть Н.Ю.
ЮРИСДИКЦІЙНА (ПРАВООХОРОННА) КОНЦЕПЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФУНКЦІЙ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

Добрянська Н.В.
ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ІЗ ПРИВОДУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Желтобрюх І.Л.
ПРОЦЕСУАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ В НАУЦІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

Komziuk V.L.
SOME ISSUES OF IMPLEMENTATION OF BASEL STANDARDS INTO BANKING LEGISLATION OF UKRAINE

Коміссаров С.А.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИЗНАЧЕННЯ ПРОСТУПКІВ ПРОТИ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ

Конєва І.В.
ПРИВАТИЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Потіп М.М.
СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРИВАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Самойлович А.А.
ЗНАЧЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КОРУПЦІЙНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Федорко О.О.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВІДБОРУ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ

Ященко Т.В.
СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ РЕГУЛЯТОРІВ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ У ДЕРЖАВАХ – ЧЛЕНАХ ЄС ТА В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Климюк І.М.
ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ НАРКОМАНІЇ ТА ПРОВОКУЮЧІ ФАКТОРИ ВІКТИМІЗАЦІЇ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Боровик А.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ В НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНАХ, ВЧИНЕНИХ НА ҐРУНТІ РАСОВОЇ, НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕЛІГІЙНОЇ НЕТЕРПИМОСТІ

Волобоєв А.О.
ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБШУКУ ЗА ФАКТОМ НЕЗАКОННОГО ПОВОДЖЕННЯ ЗІ ЗБРОЄЮ ТА БОЙОВИМИ ПРИПАСАМИ

Луців М.З.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПОРЯДКУ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

Тимошук В.Є.
ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОГО ОГЛЯДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Федчишина В.В.
ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕКОНАННЯ ПІД ЧАС ОЦІНЮВАННЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Яровий А.Р.
ПОНЯТТЄВО-КАТЕГОРІЙНИЙ ЗМІСТ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ «ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ (РОЗШУКОВИХ) СЛІДЧИХ ДІЙ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ»

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Єфіменко Ю.О.
ШЛЯХИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ КАПІТАНА МОРСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО СУДНА В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Пасечник О.В.
ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У СФЕРІ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ ТА ТКАНИН ЛЮДИНИ

Перова Л.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ ООН

Попадинець Г.О.
ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ У СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ